Rådgivning

Vi kan tilby rådgivningstjenester innenfor :

Tørking av trelast:

Tørking av trelast er svært viktig å utføre på rett måte for å oppnå riktig kvalitet mest mulig kostnadseffektivt. Tørkeprosessen krever både mye energi og kostbart utstyr, og derfor er det viktig å trimme inn tørkeprosessen slik at den blir gjort så kostnadseffektiv som mulig for den gitte kvaliteten som skal oppnås.
En gjennomgang av dagens situasjon med hensyn til både tørkeskjema/-forløp og tørkeutstyrets tilstand (lufthastighet, basekapasitet, flapsing, varmebatterier osv.) vil gi svar på hvilke forbedringspotensialer som eventuelt finnes. Det er stor variasjon mellom tørketyper og tørkeanlegg, samt hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prosessutformingen. Derfor er det viktig å se ulike forhold i sammenheng ved utforming av kostnadseffektive tørkeprosesser, og vi bidrar gjerne i dette arbeidet.

 

Fuktighetsmåling:

For å utføre tørkeprosessen på rett måte, er det viktig at trefuktigheten måles riktig. Dette sikrer også at trefuktigheten på produktene er innenfor kravspesifikasjonene. På en bedrift vil det som regel være flere operatører som måler trefuktigheten på flere steder i produksjonen, og det er svært viktig å ha gode prosedyrer for at fuktighetsmålingen gjøres likt uansett hvem som utfører den.
Vi bidrar gjerne med å finne fram til hensiktsmessige prosedyrer for å måle trefuktigheten på ulike steder i produksjonen.

Forhold omkring trekvalitet og treprodukter:

I framstillingen av ulike treprodukter er det viktig å legge kunnskap om trevirke og treteknologi til grunn for å optimalisere prosess, produkt og råstoffutnyttelse. Vi bidrar gjerne i dette arbeidet.

 

Utarbeidelse av prosedyrer for kvalitetssikring av tørkekvalitet:

Målinger/registreringer av tørkekvaliteten på ulike steg i produksjonen er viktig både for å sikre produktkvaliteten og for å gi en tilbakemelding til tørkeoperatørene slik at eventuelle justeringer av tørkeprosessen kan utføres. Vi bidrar gjerne med å utvikle hensiktsmessige prosedyrer og systemer for dette på bakgrunn av de forutsetningene som er gitt ved bedriften.

Forhold omkring tre og fuktighet:

Relasjonen mellom tre og fuktighet spiller inn på de fleste områder både når det gjelder produksjon og anvendelse av treprodukter. Det er viktig å gjøre de riktige tingene slik at det ikke kommer noen overraskelser med krymping, svelling eller deformasjoner, og vi bidrar gjerne innenfor dette området.

Enøk og energiledelse i trelastindustrien:

Grovt regnet kan en si at ca. 80 % av energien som blir brukt på et sagbruk går til tørking av trelast. Derfor er tørkeprosessen viktig med hensyn til å finne eventuelle energisparingspotensialer, samt i oppbyggingen av et energiledelsessystem. Det gjelder å starte med tiltak som fører til reduksjoner i energiforbruket uten store kostnader, og inntrimming av prosedyrer og prosesser er viktig i denne sammenhengen. Vi bidrar gjerne i dette arbeidet, og spesielt viktig er det å gå gjennom alle faser av tørkeforløp- og prosesser for å effektivisere både mht. kapasitet og energi, med fortsatt tilfredsstillende kvalitet på sluttproduktet.